۱۱ مطلب

در صورت قائل شدن حق ۵۰ درصدی ایران بر مالکیت دریای کاسپین چه کسی ضرر می‌کند؟

روز گذشته «رجب صفروف» کارشناس #روس در برنامه تلویزیونی شبکه بی بی سی #فارسی اعلام کرد که حدود بیست سال پیش ایران از حق ۵۰ درصدی خود بر مالکیت روی دریای #کاسپین کوتاه آمده است!

با توجه به سابقه کشور #روسیه در مسائل #سیاسی

آرام شدن نوزاد با صدای (ش...ش...)

جالب بدونید وقتی یک #نوزاد در حال #گریه است با صدای ش... ش... آرام می‌شود به این دلیل که صدای آبی که اطراف نوزاد در شکم مادر است را برایش تداعی می‌کند.

صدای #ساحل دریا هم به اين دليل به #انسان #آرامش می‌دهد.

پاراگرافی از کتاب ماسه و کف اثر جبران خلیل جبران

ديروز #خيال کردم همچون ذره‌ای لرزان و سر‌گردان در #چرخ گردون #زندگانی می‌چرخم و موج می‌زنم.

و امروز به خوبی می‌دانم که #من همان چرخ گردونم و تمام زندگی به صورت ذراتی با نظم در من می‌جنبد...

آنان در #بيداری می‌گويند:

تو و جهانی که در آن بسر می‌بری چيزی …