#ساسانی

۱ مطلب

آیا می‌دانستید که در باور ایرانیان دوره #ساسانی فرستادن یک کیسه #نمک نشان از «وفاداری عهد» بود؟!

شاه‌های #ایرانی هرگاه عهدی می‌بستند یا وعده‌ای می‌دادند همراه با نامه مهر‌کرده خود کیسه نمکی هم می‌فرستادند که نشانه وفای به #عهد بود و ما ایرانی‌ها هنوز به هرکسی که در حق ما بدی می‌کند می‌گوییم: نمک …