۸ مطلب

به هر دلیلی اگر "اولینش" نشدید،

جوری دوستش داشته باشید که

حتی در همان کافه هایی که

با "اولینش" رفته بود هم،

به یادش نیفتد... …