۱ مطلب

زماني دست از غذا خوردن بکشيد که حدود 80 درصد احساس #سيري مي‌كنيد. محققان مي‌گويند مغز ما حدود 20-10دقيقه از #معده‌مان عقب‌تر است.

اگر صددرصد خودتان را سير و ميز #غذا را ترک کنيد، بعد از 20 دقيقه، کاملا متوجه خواهيد شد که بيش از نياز بدنتان غذا خورده‌ايد

همين پرخوری‌ها به مرور زمان باعث #اضافه‌وزن، …