۱۷ مطلب

شادترین قبرستان جهان در رومانی

در #رومانی قبرستانی عجیب و زیبا وجود دارد که با رنگ آرامش بخش آبی و شعر نوشته‌های طنز روی سنگ قبرها بیننده را #شاد و خندان می‌سازد!!

روی این سنگ‌های عمودی طرح‌ها و نقش‌های متفاوتی با کاشی‌های #رنگارنگ ایجاد شده است. هر کدام از طرح‌ها و نوشته‌های روی سنگ مزارها به …

کوتاه و خواندنی!

زیباترین #زن زندگیم را امروز دیدم!

با او قرارى در خیابانى داشتم و وقتى كه نشست، وقتى كه انحناهاى طبیعى تنش نیمكت سنگى را مثل رودى آرام لمس كردند، با چشم‌هاى كنجكاوش نگاهم كرد. بى مضایقه "زن" بود.

پیكرى رنسانسى و فربه داشت و این ناهمخوانیش با جریان روز، جذابش می‌کرد. كتاب خوانده و …