۳ مطلب

واکنش رییس شورای شهرستان #آستارا به اظهارات یک مقام اردبیلی

معاون راه و #شهرسازی استان #اردبیل اگر مرد عمل هستند به راههای روستایی استان اردبیل سر بزنند.

جاده آستارا تا تونل در حوزه اداره کل راه و #شهرسازی اردبیل قرار ندارد.