#صبح_نو

۱۵۷ مطلب

🌱هر روز خود را با بسم‌الله آغاز کنید🌱

🔹امام رضا(ع): پیوند خویشاوندى را برقرار کنید گرچه با جرعه آبى باشد، و بهترین پیوند خویشاوندى، خوددارى از آزار خویشاوندان است. 

#صبح_نو

🌱هر روز خود را با بسم‌الله آغاز کنید🌱

🔹امام علی(ع): کسى که بدون بصیرت عمل کند، مانند کسى است که به دنبال سراب بیابان راه پیماید، او هرچه تندتر رود، دورتر مى‌افتد.

#صبح_نو

🌱هر روز خود را با بسم‌الله آغاز کنید🌱

🔹پیامبر اکرم(ص): خدا را بخوانید و به اجابت دعای خود یقین داشته باشید و بدانید که خداوند دعا را از قلب غافل بی خبر نمی‌پذیرد.

#صبح_نو

🌱هر روز خود را با بسم‌الله آغاز کنید🌱

🔹امام علی(ع): فرصت ‌ها چون ابر بهارى در می‌گذرند؛ پس آن را در انجام دادن انواع خیر غنیمت بدانید؛ زیرا در غیر این صورت پشیمانى به بار می‌آید.

#صبح_نو