#علـــیرضــآ_د

۲۸۸ مطلب

پیام لبخند برانکو تو این عکس واسه کیروش:

خواستى خیلى نرم بم بمالى نشد

بکش بیرون از ما اضافه کارى نکن

فوت و فن این رشترو من میسازم

امثال تورو فقط میبرم و میارم …