۴۲ مطلب

از دور دوستش داشتم

و با آن همه شلوغى .. دوست داشتنم به چشمش نمى آمد

صبح چشمانم را به یادش باز میکردم

و

شب روى هم میگذاشتم .. …

لطفاً براى رابطه تان

آهنگ انتخاب نکنید!

اگر ماندنى نشوید،

بعد از شما،دمار از روزگارِ طرفتان درمى آورد!

همین آهنگها …

نگاهى به اطرافتان اگر بیاندازید آدمهایى را میبینید که تحت تاثیرِ "جَو" با شما رفتار میکنند...

جنس مخالف واردِ زندگیشان میشود و

شما را پاک فراموش میکنند!

تنها میشوند و دلشان براى شما عمیقاً تنگ میشود!

روبرویتان قربانِ قد و بالایتان میروند و …

انقدر توقعِ زیادیست...؟

که این آخرینِ جمعه ى پاییزِ امسال را،

بیایى و بمانى و بمانى...

که دو نفره،

گرمترین زمستانِ سال را رقم بزنیم؟ …

همه چیزمان شرطى شده!

زنگ بزنى، زنگ میزند

پیغام بدهى، پیغام میدهد

دلت تنگ شود، دلش تنگ میشود

فقط این دوست داشتن لعنتى ست که شامل هیچ بند و تبصره اى نمیشود که اگر بفهمد دوستش دارى …