۶۷ مطلب

چه دنیای عجیبی است؛

من اصلا کاری به کار هیچ کس ندارم

و همین بی آزار بودن من؛

با خودم بودن من؛

باعث می شود که همه درباره ام …