۱ مطلب

پاراگرافی از کتاب حکمت شادان اثر نیچه

همواره با این تجربه رو به رو می‌شوم و هربار هم سعی می‌کنم که آن را انکار کنم، به رغم وضوح و روشنی‌اش نمی‌خواهم آن را باور کنم؛

اینکه اغلب مردم فاقد #وجدان #فکری هستند.

بسیاری از اوقات حتی فکر کرده‌ام که اگر دارای این وجدان باشیم …