۱ مطلب

مقبره کعبه العشاق

پیروان طریقت مولویه افرادی هستند که #مولوی را یک #قدیس می‌دانند، مقبره او را «کعبه العشاق» می‌نامند و معتقداند زیارت‌اش نصف #حج ثواب را دارد و از کتاب مثنوی معنوی به عنوان #قرآن به زبان فارسی یاد می‌کنند!