#مارک_تواین

۶ مطلب

فصلِ اولِ زندگى خودت را

با فصلِ پانزدهمِ زندگى کسی دیگر مقایسه نکن...

مسیر خودت را برو،

داستان زندگى خودت را بنویس

و هرگز جا نزن ... …