#مجانی

۳ مطلب

اصطلاح حرف مفت نزن از کجا اومد؟!

در زمان ناصرالدین شاه اولین #تلگراف‌خانه تأسیس شد اما مردم استقبالی نکردند و کسی باور نداشت پیامش با سیم به شهر دیگری برود.

به ناصرالدین شاه گفتند تلگراف‌خانه بی‌مشتری مانده و کارمندانش انجا بیکار نشسته‌اند دستور داد به مدت یک ماه مردم بیایند #مجانی هرچه می‌خواهند …