۵ مطلب

#پاراگرافی از #کتاب آهستگی اثر میلان کوندرا

یکی از نشانه‌های #عشق حقیقی آن است که به تو عشق بورزند بدون اینکه #شایستگی‌اش را داشته باشی!

اگر زنی به من بگوید عاشق توام

چون #روشنفکری، #محترم هستی، برایم هدیه می‌خری و ظرف‌ها را هم خوب می‌شویی، مرا #ناامید کرده. …

احمق شناسی

کسی که درباره پول و دستمزدش زیاد اصرار نمی‌کند و خیال می‌کند دیگران انصاف و شعور دارند، #احمق نیست، مناعت طبع دارد.

کسی که برای شنیدن حرف‌ها و شعرها و قصه‌ها و آثار هنری یک جوان بی‌تجربه وقت می‌گذارد و حوصله به خرج می‌دهد، احمق نیست، #انسان است. …