۱ مطلب

نامه انیشتین به دخترش لیزرل

اواخر دهه ١٩۸۰، لیزرل، دختر نابغ شهیر، ١۴۰۰ نامه‌ای را که #اینشتین نوشته بود به دانشگاه هیبرو تقدیم کرد با این شرط که تا دو دهه بعد از مرگ نویسنده انتشار نیابد. این یکی از نامه‌هایی است که اینشتین به دخترش نوشته است:

آن زمان که نظری نسبیت را مطرح کردم، تعداد کسانی که آن …