#معجزه

۵ مطلب

من روزهای خوب را ،

من آرزویِ تمامِ مردمِ سرزمینم را آرزو می کنم ...

و می دانم که یکی از این روزهای #بهاری ،تمامِ اتفاقاتِ خوب ، خواهند افتاد و درختانِ تحول ، جوانه خواهند زد

من بالای آسمانِ این #شهر ، خدایی دیده ام که هر غیر ممکنی را ممکن می کند ،

می دانم روزی می رسد که #خاطرات روزهای سخت را مرور …