#من

۷ مطلب

#داستان کوتاه

در عالم کودکی به #مادرم قول دادم که همیشه هیچ کس را بیشتر از او #دوست نداشته باشم. مادرم مرا بوسید و گفت: «نمی‌توانی عزیزم!»

گفتم: «می‌توانم، من تو را از #پدرم و #خواهر و #برادرم بیشتر دوست دارم.»

مادر گفت: «یکی می‌آید که نمی‌توانی مرا بیشتر از او دوست داشته باشی.»

#نوجوان که شدم دوستی …

پاراگرافی از کتاب ماسه و کف اثر جبران خلیل جبران

ديروز #خيال کردم همچون ذره‌ای لرزان و سر‌گردان در #چرخ گردون #زندگانی می‌چرخم و موج می‌زنم.

و امروز به خوبی می‌دانم که #من همان چرخ گردونم و تمام زندگی به صورت ذراتی با نظم در من می‌جنبد...

آنان در #بيداری می‌گويند:

تو و جهانی که در آن بسر می‌بری چيزی …

#منِ ➕ #مثبت

❇️می دانم بله گفتن وپذیرش شرایط یعنی تمرکز داشتن بر امور مثبت

🎉قدرت مثبت و غیر عادی که در هر شرایط، خوبی‌ها را جست و جو می‌کند و به شما نشان می‌دهد که چقدر ارزشمند و شایسته هستید …