۳ مطلب

قوانین جالب برای نامگذاری اشخاص

#اسم روس‌ها از سه بخش تشکیل شده است: #نام، نام خانوادگی و نام تباری. مورد آخر در ادامه نام پدر قرار می‌گیرد و برای پسرها «ovich» و برای دخترها «ovna» خواهد بود. به عنوان مثال، اگر اسم فردی ایوان باشد، نام تباری برای پسرش ایوانوویچ و برای دخترش ایوانووا است.