#نامه

۵ مطلب

نامه‌ای از گالیله که به تازگی کشف شده است!

#گالیله که یکی از بزرگترین نظریه‌پردازان نظریه مرکزیت #کوپرنیک بود، با فشار زیادی از جانب کلیسای کاتولیک رم روبرو شد.

طبق این #نظریه سیاره ما و دیگر سیاره‌ها در منظومه شمسی به دور خورشید می‌چرخند، این نظریه در سال ١۵۴۳ مطرح شده بود.

یک نامه هفت صفحه‌ای که …