۱ مطلب

تو خیلی خوب بلد بودی اَدای آدم هایی را در بیاوری که عاشقند...

خوب بلد بودی شبیه آدم هایی بشوی که دوست داشتن را بلدند...

آنقدر تظاهر کردی به عاشقی که....من که هیچ، خودت هم این نقش بازی کردن ها را باور کردی...

باور کردی و فکر کردی که این دفعه واقعا عاشق شدی!!!!

تو جدی جدی نقش بازی میکردی و من جدی جدی …