۱ مطلب

وقتی حالم را می پرسی و می گویم "مرسی"،

یعنی نه آنقدر خوبم که بگویم "خوبم".

نه آنقدر بدم که بگویم "خوب نیستم".

نه آنقدر حوصله دارم که بگویی "چرا الکی می گی خوبی؟!"

و جوابت را بدهم …