۲ مطلب

مدرسه هخامنشی

اهمیت #تعلیم و تربیت در نزد #پارسیان از آنجا مشخص می‌شود که ایشان کودکان خود را از ۷ سالگی به نظام آموزشی می‌سپردند.

گزنفون مورخ یونانی از واژه «#الویترا» یاد می‌کند که مکانی برای #آموزش فرزندان پارسیان بوده است.