۴ مطلب

اسکیت بازی با اسکیت برد در پارک (١٩۶٥)

#اسکیت‌بُرد یا اسکیت‌بورد یا تخته‌اسکیت وسیله #ورزشی است تشکیل شده از #تخته و چهار #چرخ؛ اطلاعات دقیقی از چگونگی #اختراع تخته اسکیت در دست نمی‌باشد؛ هر چند شواهد کافی وجود دارد که نشان دهد #نخستین تخته اسکیت در سال‌های بین ۱۹۴۰ تا ۱۹۴۸ ساخته شده‌است. در گذشته …

پاراگرافی از کتاب ماسه و کف اثر جبران خلیل جبران

ديروز #خيال کردم همچون ذره‌ای لرزان و سر‌گردان در #چرخ گردون #زندگانی می‌چرخم و موج می‌زنم.

و امروز به خوبی می‌دانم که #من همان چرخ گردونم و تمام زندگی به صورت ذراتی با نظم در من می‌جنبد...

آنان در #بيداری می‌گويند:

تو و جهانی که در آن بسر می‌بری چيزی …