۸ مطلب

یکی که هیچ شناختی ازش ندارم، نصفه شب #پیام داده و بدون معرفی میگه: #سوال دارم درمورد #کار.

همون موقع هم انتظار #جواب داره!

اون وسطا وقت کردی خودتو #معرفی کن ببینیم #افتخار #آشنایی با چه کسی رو داریم؟

بیایید #آداب پیام دادن رو یاد بگیریم. …

افزایش جمعیت زنان بیکار طی سال‌های ۹۰ تا ۹۶

جمعیت زنان #بیکار طی سال‌های ۹۰ تا ۹۶ از دو میلیون و ۸۷۷ هزار نفر به بیش از سه میلیون و ۲۱۰ هزار نفر افزایش یافته که از افزایش ۲۰۰ هزار نفری این #جمعیت در این فاصله زمانی حکایت دارد.

مرکز #آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، #کار و رفاه اجتماعی در گزارشی …