۶۹ مطلب

#کار_خوب/ مذهبِ این پیرمرد را نمی‌دانم، قومیتش را، سلیقه‌هنری و جناح سیاسی و خیلی چیزهای دیگرش را. فقط می‌دانم کفاش است. ترازویی هم دارد. ظاهراً گوشه‌ای در مهرشهر کرج بساط می‌کند و آغوشش برای گربه‌های محل باز است. نان و آب گربه‌ها پیش پیرمرد کفاش محفوظ است. او یک فرشته است از نوعی …