۱ مطلب

🛑#هیپرگلیسمی

🔸اگرچه تعریف ثابتی برای هیپرگلیسمی در نوزادان وجود ندارد، ولی اغلب واحدها #گلوکز خون بالای 180 میلی گرم در دسی لیتر را به عنوان هیپرگلیسمی پذیرفته اند.

🔸هیپرگلیسمی در نوزادان #VLBW و #پره_ترم بیشتر دیده می شود. …