#گتوند

۲ مطلب

#نمودار مقایسه کیفیت #آب در مقطع #سد تنظیمی گتوند، پیش و پس از آبگیری سد.

این نمودار بی‌اساس بودن انتقادات نسبت به تاثیر #گتوند در شور شدن آب #خوزستان را ثابت کرد.

البته شکی در بی‌کیفیت بودن آب خوزستان نیست و لازمه که مسئولین به خواسته مردم این خطه توجه ویژه‌ای کنند.