#گل

#خودت_باش

#گل های سرخ به این زیبایی می شکفند، چرا که سعی ندارند به شکل نیلوفرهای آبی درآیند و نیلوفرهای آبی به این زیبایی شکفته می شوند، چرا که دربارۀ دیگر گلها افسانه ای به گوششان نخورده است. همه چیز در #طبیعت این چنین #زیبا در تطابق با یکدیگر پیش می روند؛ چرا که هیچ کس سعی ندارد با کسی #رقابت