#یاهو

۲ مطلب

کلمه یاهو (Yahoo) اولین بار کجا به‌کار برده شد؟

کلمه «Yahoo» اولین بار در كتاب «سفرهای گالیور» به معنی کسی كه رفتار زننده دارد به کار رفت!

«جری یانگ» و «دیوید فیلو» مؤسسان #یاهو (Yahoo) برای شرکت این کلمه را انتخاب کردند به تصور اینکه خود اینگونه‌اند!😁