۵ مطلب

تصویری از سربازان حوثی یمن در حال قات زدن قبل از رفتن به #جنگ!

#قات گیاه مخدری است که اکثرا در مناطق #یمن کشت می‌شود.

این #گیاه منجر می‌شود انسان جسارت بیشتری پیدا کند به همین دلیل فردی را که #دیوانه شده می‌گویند انگار قات زده!