۲ مطلب

استاد دانشگاه داشت برگه یکی از شاگرداشو تصحیح میکرد...

دید نوشته جواب در پشت صفحه!!!

رفت پشت صفحه دید نوشته اگه بلد بودم همونجا مینوشتم!!!