۳ مطلب

تازه فهمیدم چقدر سخته، جدایى از کسى که دلت پیشش بدجورى گیره!

انگارى...

انگارى یه تیکه ى تَپَنده از وجودِتون رو پیشِ همدیگه جا گذاشتین...

وَ این تلخ ترین تراژدىِ تاریخ،

تمامِ عُمر مثه طنابِ دار دُرِ گردنت میپیچه و با کوچک ترین نسیمى مــُـــــدام خَفَت میکنه... …