۷ مطلب

داورا ک مال بارسان

قرعه های جالبم مال رئال

سرو تهشم مال بقیه تیما

دقیقا هدف یوفا از شعار #respect چیه؟

شاید احترام برای رویای نابود شده بچه هایی باشه ک با هزار امید بازی 2009 و دیشبو دیدن! …

بایرن کثیف ترین تیم دنیاس چون:

۱. هر دفعه قضیه ای مث کالچو پولی براش پیش میاد

۲. داورا بعد بازیش محروم میشن

۳. قرعه های آسون بهش میخوره

۴. فیرپلی مالی به *خمشه …

بایرن کثیف ترین تیم دنیاس چون:

۱. هر دفعه قضیه ای مث کالچو پولی براش پیش میاد

۲. داورا بعد بازیش محروم میشن

۳. قرعه های آسون بهش میخوره

۴. فیرپلی مالی به *خمشه …

بایرن کثیف ترین تیم دنیاس چون:

۱. هر دفعه قضیه ای مث کالچو پولی براش پیش میاد

۲. داورا بعد بازیش محروم میشن

۳. قرعه های آسون بهش میخوره

۴. فیرپلی مالی به *خمشه …