۳۰۶ مطلب

This is an interactive 3D visualization of the stellar neighborhood, including over 100 000 nearby stars. Created for browsers. Pinch to zoom and slide to look around.

Enjoy! :)

یک سایتی که 100,000 تا از ستاره های نزدیک کره زمین را به صورت ۳ بعدی نشان می دهد.

یک گشتی بین ستاره ها بزنید 😉