۱ مطلب

اوس جواد با دقت و شدت دوبار پشت سرهم گفت بارانی که در یکی دو روز گذشته باریده #_#حواسش بود سوتی نده باز *-*

بار پنجم تا دقیقه ٩ پنج بار با دقت گفته باران میباره انقد که رو بارش باران تاکید داره حواسش به بازی نیست :)

*مهدی_ع*