۱ مطلب

⭕️اكتيماگانگرونوزوم

👈🏻 #اکتیماگانگرونوزوم يك #عفونت جلدى همراه با #باكتريمى #پسودوموناس_ائروژينوزا می باشد و معمولا در بيماران critically ill & immunocomproised# مثل #سوختگى ديده می شود.از خصوصيات آن ضايعات #پوسچولى #هموراژيك است كه به #زخمهاى #نكروتيك سياه رنگ تبديل می شوند.

عفونتهاى مهاجم در …