۱۰ مطلب

مامانم داد بزنه خاک نریزید دختره من از تاریکی میترسه

سلامتی روزی که وقتی اسمم میاد رفیقام بگن پشت مرده حرف نزنید

یاد دیونه بازیام بیوفتن شر بازیام اذیت کردنام

سلامتی روزی که وقتی بابام میاد خونه کسی با موهای ژولیده نیس بپره بغلش

دیگه دستای اجیم جای دستام نباشه …