۱ مطلب

🚩نکات مهمی که در مورد #گال باید به خاطر داشته باشیم

🔸در هر #خارشی باید به فکر گال بود.

🔸دو نکته اصلی در تشخیص گال عبارت است از شرح حال سرایت خارش به دیگران و وجود ضایعات خارش دار و #خراشیده شده(#excoriated )در نواحی مخصوص گال در بدن …