#karasevda

۱۲ مطلب

#Clip❤

روزبــه بــمــانــے - بــه مــنــ‌ نــگــو عــاشــقــ

نــرفــتــے از قــلــبــمــ...نه ڪــم شــد از دردمــ😢

نــه مــردم از دوریــتــ...نه زنــدگــے ڪــردمــ😭

#Clip❤

روزبــه بــمــانــے - بــه مــنــ‌ نــگــو عــاشــقــ

بــهش خــبــر دادن عــشــقــت داره ازدواج مــیــڪــنــه

وااااے مــگــه داریــم از ایــن بــدتــر😭