#mona

۶ مطلب

میلان من ، میدانم اصالت تو به همه دنیا فشار آورده و چون نمیتوانند به قدرت تو برسند میخواهند همانند دیوانگان شهر تیمار برایت رجز بخوانند. میدانم بر میخیزی و اصالت را نشان خواهی داد

#mona

@Footbaliha