۱ مطلب

🚩تشخیص افتراقی #تالاسمی_مینور و #فقر_آهن

🔸تعداد #گلبول‌های_قرمز (#RBC) در فقر آهن پایین می‌آید چون #آنمی از نوع #هیپوپرولیفراتیو است.

🔸در تالاسمی مینور شمارش RBC یا تغییر نمی‌کند یا اغلب بالای پنج میلیون میرسد. چون وقتی مقدار #هموگلوبین نرمال یا نزدیک به نرمال باشد و حجم هر گلبول قرمز به‌شدت …