۲ مطلب

💎کسی را که دوستت دارد زیادی تنهایش نگذار

به این بهانه که چون دوستم دارد همیشه هست،

زیادی که تنهایش بگذاری به تنهایی عادت میکند

آنوقت حتی اگر باز هم دوستت داشته باشد …