چرانگرانيد...؟

تنها دو چيز وجود دارد كه موجب نگراني شما مي گردد. هر چيزي كه سلامتي را تضمين مي كند يا اين كه مريضتان مي كند. اما اگر سالم هستيد، تنها دو چيز وجود دارد كه موجب نگرانيتان مي شود. چيزهايي كه شما را دوباره سالم مي كند يا منجر به مرگتان مي گردد. اگر سالم شديد كه موردي براي نگراني وجود ندارد. اما اگر مرديد دو مورد براي نگراني وجود دارد. چيزهايي كه شما را به بهشت مي برند يا به جهنم. اگر به بهشت رفتيد، كه نگراني وجود ندارد، اما اگر به جهنم رفتيد آن قدر سرگرم دست دادن و خوش و بش كردن با رفقاي قديميتان مي شويد كه ديگر وقتي براي نگراني نخواهيد داشت. پس چرا نگرانيد؟