مردی به همسرش این گونه نوشت:

عزیزم این ماه حقوقم را نمی توانم برایت بفرستم به جایش 100 بوسه برایت فرستادم. عشق تو ...

همسرش بعد از چند روز این جوری جواب داد:

عزیزم از اینکه 100 بوسه برام فرستادی نهایت تشکر را می کنم.

لیست هزینه ها:

با شیر فروش به 2 بوسه به توافق رسیدیم.

با معلم مدرسه بچه ها با 7 بوس به توافق رسیدیم.

با صاحب خانه هر روز 2-3 بوس.

با سوپر مارکتی فقط با بوس به توافق نرسیدیم بنابراین آیتم های دیگری در توافق نامه ذكر شده.

سایر موارد 40بوسه.

نگران من نباش. هنوز 35 بوس دیگر برایم باقی مانده که امیدوارم بتونم تا آخر این ماه با اون سر کنم.